نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
مخزن آب عمودی ۵۵ لیتری مخزن آب عمودی منشوری ۵۵ لیتری خرید۷۵۸,۸۹۰ تومان38 Cm63 Cm
مخزن آب ۱۰۰ لیتری عمودی مخزن آب عمودی ۱۰۰ لیتری خرید۸۷۹,۸۹۰ تومان۱,۰۴۴,۸۹۰ تومان۱,۰۹۹,۸۹۰ تومان48 Cm73 Cm
مخزن آب عمودی ۱۵۰ لیتری مخزن آب عمودی ۱۵۰ لیتری خرید۱,۱۴۳,۸۹۰ تومان۱,۴۵۷,۳۹۰ تومان۱,۵۰۶,۸۹۰ تومان54 Cm82 Cm
مخزن عمودی ۲۰۰ لیتری مخزن آب عمودی ۲۰۰ لیتری خرید۱,۴۰۷,۸۹۰ تومان۱,۶۱۱,۳۹۰ تومان۱,۶۴۹,۸۹۰ تومان59 Cm94 Cm
مخزن آب عمودی ۲۰۰ لیتری کلر زن مخزن آب عمودی کلر زن ۲۰۰ لیتری خرید۱,۴۲۹,۸۹۰ تومان57 Cm92 Cm
مخزن عمودی ۲۲۰ لیتری مخزن آب عمودی ۲۲۰ لیتری خرید۱,۵۶۷,۳۹۰ تومان۱,۶۸۲,۸۹۰ تومان۱,۸۱۴,۸۹۰ تومان58 Cm101 Cm
مخزن عمودی ۳۰۰ لیتری عمودی مخزن آب عمودی کوتاه ۳۰۰ لیتری خرید۱,۸۵۸,۸۹۰ تومان۲,۱۳۳,۸۹۰ تومان۲,۳۰۹,۸۹۰ تومان68 Cm102 Cm
مخزن آب عمودی ۳۰۰ لیتری مخزن آب عمودی بلند ۳۰۰ لیتری خرید۱,۹۱۹,۳۹۰ تومان۲,۱۹۹,۸۹۰ تومان۲,۳۴۸,۳۹۰ تومان56 Cm142 Cm
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی مخزن آب عمودی بلند ۴۰۰ لیتری خرید۲,۱۳۹,۳۹۰ تومان۲,۹۱۴,۸۹۰ تومان۳,۰۲۴,۸۹۰ تومان62 Cm158 Cm
مخزن آب عمودی ۵۰۰ لیتری کوتاه مخزن آب عمودی کوتاه ۵۰۰ لیتری خرید۲,۶۸۹,۳۹۰ تومان۳,۱۳۴,۸۹۰ تومان۳,۲۹۹,۸۹۰ تومان80 Cm122 Cm
مخزن عمودی ۵۰۰ لیتری بلند مخزن آب عمودی بلند ۵۰۰ لیتری خرید۲,۷۴۹,۸۹۰ تومان۳,۱۸۹,۸۹۰ تومان۳,۳۵۴,۸۹۰ تومان65 Cm171 Cm
مخزن آب ۷۵۰ لیتری عمودی مخزن آب عمودی کوتاه ۷۵۰ لیتری خرید۳,۸۴۹,۸۹۰ تومان۴,۲۸۹,۸۹۰ تومان۴,۵۶۴,۸۹۰ تومان90 Cm143 Cm
مخزن عمودی ۷۵۰ لیتری مخزن آب عمودی بلند ۷۵۰ لیتری خرید۳,۹۹۲,۸۹۰ تومان۴,۴۵۴,۸۹۰ تومان۴,۸۳۹,۸۹۰ تومان74 Cm198 Cm
مخزن آب عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری (درب ۴۴) مخزن آب عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری درب ۴۴ خرید۴,۷۵۱,۸۹۰ تومان۵,۰۵۹,۸۹۰ تومان۵,۶۶۴,۸۹۰ تومان104 Cm143 Cm
مخزن عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری خرید۴,۷۵۱,۸۹۰ تومان۵,۰۵۹,۸۹۰ تومان۵,۶۶۴,۸۹۰ تومان104 Cm146 Cm
مخزن آب عمودی ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری خرید۵,۲۲۴,۸۹۰ تومان۵,۴۹۹,۸۹۰ تومان۶,۰۴۹,۸۹۰ تومان82 Cm215 Cm
مخزن عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی زیتون ۱۰۰۰ لیتری خرید۴,۷۵۱,۸۹۰ تومان۵,۰۵۹,۸۹۰ تومان۵,۶۶۴,۸۹۰ تومان116 Cm117 Cm
مخزن آب عمودی ۱۵۰۰ لیتری مخزن آب عمودی کوتاه ۱۵۰۰ لیتری خرید۶,۸۱۹,۸۹۰ تومان۷,۰۹۴,۸۹۰ تومان۷,۸۰۹,۸۹۰ تومان114 Cm171 Cm
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی مخزن آب عمودی بلند ۱۵۰۰ لیتری خرید۶,۸۱۹,۸۹۰ تومان۷,۰۹۴,۸۹۰ تومان۷,۸۰۹,۸۹۰ تومان99 Cm216 Cm
مخزن عمودی ۱۸۰۰ لیتری مخزن آب عمودی ۱۸۰۰ لیتری خرید۷,۹۱۹,۸۹۰ تومان۸,۵۷۹,۸۹۰ تومان۹,۱۲۹,۸۹۰ تومان109 Cm215 Cm
مخزن عمودی کوتاه ۲۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی کوتاه ۲۰۰۰ لیتری خرید۸,۲۴۹,۸۹۰ تومان۸,۶۸۹,۸۹۰ تومان۹,۴۵۹,۸۹۰ تومان164 Cm120 Cm
مخزن عمودی ۲۰۰۰ لیتری متوسط درب ۵۵ مخزن آب عمودی متوسط ۲۰۰۰ لیتری خرید۸,۲۴۹,۸۹۰ تومان۸,۶۸۹,۸۹۰ تومان۹,۴۵۹,۸۹۰ تومان128 Cm177 Cm
مخزن آب عمودی ۲۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی بلند ۲۰۰۰ لیتری خرید۸,۲۴۹,۸۹۰ تومان۸,۶۸۹,۸۹۰ تومان۹,۴۵۹,۸۹۰ تومان114 Cm215 Cm
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی زیتون مخزن آب عمودی زیتون ۲۰۰۰ لیتری خرید۸,۲۴۹,۸۹۰ تومان۸,۶۸۹,۸۹۰ تومان۹,۴۵۹,۸۹۰ تومان144 Cm151 Cm
مخزن آب عمودی ۲۰۰۰ لیتری متوسط مخزن آب عمودی متوسط ۲۰۰۰ لیتری درب ۴۴ خرید۸,۲۴۹,۸۹۰ تومان۸,۶۸۹,۸۹۰ تومان۹,۴۵۹,۸۹۰ تومان130 Cm182 Cm
مخزن عمودی ۲۵۰۰ لیتری مخزن آب عمودی ۲۵۰۰ لیتری خرید۹,۸۹۹,۸۹۰ تومان۱۰,۹۹۹,۸۹۰ تومان۱۱,۷۶۹,۸۹۰ تومان139 Cm188 Cm
مخزن آب ۳۰۰۰ لیتری عمودی مخزن آب عمودی بلند ۳۰۰۰ لیتری خرید۱۲,۲۰۹,۸۹۰ تومان۱۳,۱۹۹,۸۹۰ تومان۱۴,۰۷۹,۸۹۰ تومان130 Cm256 Cm
مخزن آب عمودی ۳۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی کوتاه ۳۰۰۰ لیتری خرید۱۲,۲۰۹,۸۹۰ تومان۱۳,۱۹۹,۸۹۰ تومان۱۴,۰۷۹,۸۹۰ تومان172 Cm158 Cm
مخزن آب عمودی ۳۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی متوسط ۳۰۰۰ لیتری خرید۱۲,۲۰۹,۸۹۰ تومان۱۳,۱۹۹,۸۹۰ تومان۱۴,۰۷۹,۸۹۰ تومان149 Cm196 Cm
مخزن آب عمودی ۴۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی کوتاه ۴۰۰۰ لیتری خرید۱۶,۳۸۹,۸۹۰ تومان۱۶,۹۳۹,۸۹۰ تومان۱۸,۱۴۹,۸۹۰ تومان169 Cm207 Cm
مخزن آب ۴۰۰۰ لیتری عمودی مخزن آب عمودی بلند ۴۰۰۰ لیتری خرید۱۶,۳۸۹,۸۹۰ تومان۱۶,۹۳۹,۸۹۰ تومان۱۸,۱۴۹,۸۹۰ تومان159 Cm230 Cm
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه مخزن آب عمودی کوتاه ۵۰۰۰ لیتری خرید۱۹,۹۰۹,۸۹۰ تومان۲۱,۱۱۹,۸۹۰ تومان۲۲,۶۵۹,۸۹۰ تومان219 Cm163 Cm
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند مخزن آب عمودی بلند ۵۰۰۰ لیتری خرید۱۹,۹۰۹,۸۹۰ تومان۲۱,۱۱۹,۸۹۰ تومان۲۲,۶۵۹,۸۹۰ تومان174 Cm238 Cm
مخزن آب عمودی متوسط ۵۰۰۰ لیتری خرید۱۹,۹۰۹,۸۹۰ تومان۲۱,۱۱۹,۸۹۰ تومان۲۲,۶۵۹,۸۹۰ تومان179 Cm234 Cm
مخزن آب عمودی کوتاه ۶۰۰۰ لیتری خرید۲۴,۴۱۹,۸۹۰ تومان۲۴,۸۵۹,۸۹۰ تومان۲۵,۹۵۹,۸۹۰ تومان219 Cm192 Cm
مخزن آب عمودی ۶۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی بلند ۶۰۰۰ لیتری خرید۲۴,۴۱۹,۸۹۰ تومان۲۴,۸۵۹,۸۹۰ تومان۲۵,۹۵۹,۸۹۰ تومان187 Cm253 Cm
مخزن ۸۰۰۰ لیتری عمودی آب مخزن آب عمودی ۸۰۰۰ لیتری خرید۳۰,۶۸۹,۸۹۰ تومان۳۲,۲۲۹,۸۹۰ تومان۳۵,۱۹۹,۸۹۰ تومان209 Cm276 Cm
مخزن آب عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری کوتاه مخزن آب عمودی کوتاه ۱۰۰۰۰ لیتری خرید۳۹,۹۲۹,۸۹۰ تومان۴۲,۳۴۹,۸۹۰ تومان۴۵,۹۷۹,۸۹۰ تومان240 Cm250 Cm
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی مخزن آب عمودی بلند ۱۰۰۰۰ لیتری خرید۳۹,۹۲۹,۸۹۰ تومان۴۲,۳۴۹,۸۹۰ تومان۴۵,۹۷۹,۸۹۰ تومان207 Cm326 Cm
مخزن آب عمودی ۱۴۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی ۱۴۰۰۰ لیتری خرید۵۰,۰۴۹,۸۹۰ تومان۵۳,۸۹۹,۸۹۰ تومان۵۶,۴۲۹,۸۹۰ تومان268 Cm277 Cm
مخزن آب ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی مخزن آب عمودی ۱۵۰۰۰ لیتری خرید۵۸,۲۹۹,۸۹۰ تومان۶۲,۰۳۹,۸۹۰ تومان۶۵,۱۱۹,۸۹۰ تومان250 Cm343 Cm
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری مخزن آب عمودی کوتاه ۲۰۰۰۰ لیتری خرید۷۴,۲۴۹,۸۹۰ تومان۷۷,۶۵۹,۸۹۰ تومان۸۳,۱۱۵,۸۹۰ تومان308 Cm309 Cm
مخزن آب عمودی ۲۰۰۰۰ لیتری بلند مخزن آب عمودی بلند ۲۰۰۰۰ لیتری خرید۷۴,۲۴۹,۸۹۰ تومان۷۷,۶۵۹,۸۹۰ تومان۸۳,۱۱۵,۸۹۰ تومان265 Cm422 Cm
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
مخزن افقی ۱۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۱۰۰ لیتری خرید۹۴۹,۱۹۰ تومان۱,۰۶۶,۸۹۰ تومان۱,۱۵۴,۸۹۰ تومان72 Cm53 Cm59 Cm
مخزن آب عمودی ۲۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۲۰۰ لیتری خرید۱,۶۹۰,۵۹۰ تومان۱,۹۱۳,۸۹۰ تومان۲,۰۳۴,۸۹۰ تومان94 Cm58 Cm66 Cm
مخزن آب افقی ۲۵۰ لیتری مخزن آب افقی ۲۵۰ لیتری خرید۱,۷۶۶,۴۹۰ تومان۲,۰۳۴,۸۹۰ تومان۲,۱۴۴,۸۹۰ تومان102 Cm63 Cm70 Cm
مخزن آب افقی ۳۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۳۰۰ لیتری خرید۱,۸۳۶,۸۹۰ تومان۲,۲۵۴,۸۹۰ تومان۲,۳۵۳,۸۹۰ تومان107 Cm65 Cm74 Cm
مخزن افقی ۳۵۰ لیتری مخزن آب افقی ۳۵۰ لیتری خرید۱,۹۸۷,۵۹۰ تومان۲,۵۲۹,۸۹۰ تومان۲,۶۳۹,۸۹۰ تومان116 Cm69 Cm77 Cm
مخزن آب افقی ۴۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۴۰۰ لیتری خرید۲,۵۳۵,۳۹۰ تومان۲,۸۰۴,۸۹۰ تومان۲,۹۶۹,۸۹۰ تومان120 Cm71 Cm81 Cm
مخزن افقی ۵۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۵۰۰ لیتری خرید۲,۷۷۱,۸۹۰ تومان۳,۵۱۹,۸۹۰ تومان۳,۵۸۵,۸۹۰ تومان134 Cm76 Cm88 Cm
مخزن آب افقی ۶۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۶۰۰ لیتری خرید۳,۶۸۸,۱۹۰ تومان۴,۲۳۴,۸۹۰ تومان۴,۵۰۹,۸۹۰ تومان138 Cm81 Cm91 Cm
مخزن آب افقی ۸۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۸۰۰ لیتری خرید۴,۳۸۱,۱۹۰ تومان۴,۹۴۹,۸۹۰ تومان۵,۲۷۹,۸۹۰ تومان158 Cm87 Cm97 Cm
مخزن آب افقی ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۱۰۰۰ لیتری خرید۵,۳۶۷,۸۹۰ تومان۵,۸۲۹,۸۹۰ تومان۶,۰۴۹,۸۹۰ تومان165 Cm94 Cm104 Cm
مخزن آب افقی ۱۵۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۱۵۰۰ لیتری خرید۷,۹۷۴,۸۹۰ تومان۸,۷۴۴,۸۹۰ تومان۹,۱۲۹,۸۹۰ تومان195 Cm109 Cm118 Cm
مخزن آب عمودی ۲۰۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۲۰۰۰ لیتری خرید۱۰,۱۱۹,۸۹۰ تومان۱۰,۷۲۴,۸۹۰ تومان۱۱,۲۱۹,۸۹۰ تومان200 Cm125 Cm131 Cm
مخزن ۲۵۰۰ لیتری افقی مخزن آب افقی ۲۵۰۰ لیتری خرید۱۲,۲۰۹,۸۹۰ تومان۱۳,۴۷۴,۸۹۰ تومان۱۴,۱۸۹,۸۹۰ تومان215 Cm133 Cm141 Cm
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی مخزن آب افقی ۳۰۰۰ لیتری خرید۱۵,۰۵۸,۸۹۰ تومان۱۵,۹۴۹,۸۹۰ تومان۱۶,۸۲۹,۸۹۰ تومان230 Cm142 Cm146 Cm
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی مخزن آب افقی ۴۰۰۰ لیتری خرید۱۹,۹۰۹,۸۹۰ تومان۲۱,۹۴۴,۸۹۰ تومان۲۲,۹۸۹,۸۹۰ تومان247 Cm158 Cm163 Cm
مخزن افقی ۵۰۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۵۰۰۰ لیتری خرید۲۷,۹۳۹,۸۹۰ تومان۲۹,۵۸۹,۸۹۰ تومان۳۰,۶۸۹,۸۹۰ تومان264 Cm168 Cm172 Cm
مخزن افقی ۶۰۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۶۰۰۰ لیتری خرید۳۲,۵۵۹,۸۹۰ تومان۳۵,۵۸۴,۸۹۰ تومان۳۷,۳۹۹,۸۹۰ تومان278 Cm181 Cm185 Cm
مخزن افقی ۸۰۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۸۰۰۰ لیتری خرید۴۴,۵۴۹,۸۹۰ تومان۴۹,۱۶۹,۸۹۰ تومان۵۲,۲۴۹,۸۹۰ تومان311 Cm195 Cm204 Cm
مخزن افقی ۱۰۰۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۱۰۰۰۰ لیتری خرید۵۰,۹۲۹,۸۹۰ تومان۵۵,۸۷۹,۸۹۰ تومان۵۹,۸۳۹,۸۹۰ تومان343 Cm207 Cm216 Cm
مخزن آب افقی ۱۵۰۰۰ لیتری مخزن آب افقی ۱۵۰۰۰ لیتری خرید۷۶,۶۶۹,۸۹۰ تومان۸۳,۴۸۹,۸۹۰ تومان۸۶,۰۱۹,۸۹۰ تومان398 Cm238 Cm242 Cm
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
مخزن ۵۰۰ لیتری زیر پله مخزن آب زیر پله ۵۰۰ لیتری خرید۳,۹۰۴,۸۹۰ تومان۴,۲۸۹,۸۹۰ تومان۴,۵۰۹,۸۹۰ تومان127 Cm81 Cm90 Cm
مخزن آب زیر پله ۸۰۰ لیتری مخزن آب زیر پله ۸۰۰ لیتری خرید۵,۸۲۹,۸۹۰ تومان۶,۴۳۴,۸۹۰ تومان۶,۷۰۹,۸۹۰ تومان147 Cm95 Cm105 Cm
مخزن زیر پله گرد ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب زیر پله گرد ۱۰۰۰ لیتری خرید۶,۵۹۹,۸۹۰ تومان۶,۸۷۴,۸۹۰ تومان۷,۱۴۹,۸۹۰ تومان155 Cm102 Cm113 Cm
مخزن آب زیر پله مکعبی ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب زیر پله مکعبی ۱۰۰۰ لیتری خرید۷,۰۳۹,۸۹۰ تومان۷,۶۴۴,۸۹۰ تومان۸,۱۳۹,۸۹۰ تومان162 Cm81 Cm110 Cm
مخزن آب زیر پله ۱۵۰۰ لیتری مخزن آب زیر پله ۱۵۰۰ لیتری خرید۹,۵۱۴,۸۹۰ تومان۱۰,۱۱۹,۸۹۰ تومان۱۰,۶۶۹,۸۹۰ تومان188 Cm105 Cm141 Cm
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
مخزن آب آسان رو ۱۰۰ لیتری مخزن آب آسان رو مکعبی ۱۰۰ لیتری خرید۱,۲۶۴,۸۹۰ تومان۱,۳۷۴,۸۹۰ تومان۱,۵۳۹,۸۹۰ تومان41 Cm42 Cm86 Cm
مخزن ۱۵۰ لیتری آسان رو مخزن آب آسان رو مکعبی ۱۵۰ لیتری خرید۱,۵۳۹,۸۹۰ تومان۱,۷۰۴,۸۹۰ تومان۱,۸۱۴,۸۹۰ تومان49 Cm48 Cm86 Cm
مخزن آب آسان رو ۲۰۰ لیتری مخزن آب آسان رو مکعبی ۲۰۰ لیتری خرید۲,۳۰۹,۸۹۰ تومان۲,۴۷۴,۸۹۰ تومان۲,۶۳۹,۸۹۰ تومان67 Cm41 Cm97 Cm
مخزن آب آسان رو ۳۰۰ لیتری مخزن آب آسان رو مکعبی ۳۰۰ لیتری خرید۲,۵۲۹,۸۹۰ تومان۲,۸۵۹,۸۹۰ تومان۲,۹۶۹,۸۹۰ تومان56 Cm55 Cm128 Cm
مخزن آسان رو ۵۰۰ لیتری مکعب افقی مخزن آب آسان رو مکعب افقی ۵۰۰ لیتری خرید۴,۰۶۹,۸۹۰ تومان۴,۵۰۹,۸۹۰ تومان۴,۸۳۹,۸۹۰ تومان134 Cm76 Cm88 Cm
مخزن ۵۰۰ لیتری آسان رو گرد مخزن آب آسان رو مکعب گرد ۵۰۰ لیتری خرید۴,۰۶۹,۸۹۰ تومان۴,۵۰۹,۸۹۰ تومان۴,۸۳۹,۸۹۰ تومان130 Cm48 Cm119 Cm
مخزن آب آسان رو مکعب عمودی مخزن آب آسان رو مکعب عمودی ۵۰۰ لیتری خرید۴,۰۶۹,۸۹۰ تومان۴,۵۰۹,۸۹۰ تومان۴,۸۳۹,۸۹۰ تومان59 Cm60 Cm177 Cm
مخزن آب آسان رو مکعبی ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب آسان رو مکعبی ۱۰۰۰ لیتری خرید۸,۱۳۹,۸۹۰ تومان۸,۹۰۹,۸۹۰ تومان۹,۴۵۹,۸۹۰ تومان139 Cm59 Cm175 Cm
مخزن آب آسان رو گرد ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب آسان رو گرد ۱۰۰۰ لیتری خرید۸,۷۹۹,۸۹۰ تومان۸,۲۷۵,۱۹۰ تومان۸,۸۵۳,۷۹۰ تومان161 Cm60 Cm148 Cm
مخزن ۲۰۰۰ لیتری آسان رو گرد مخزن آب آسان رو گرد ۲۰۰۰ لیتری خرید۱۶,۱۶۹,۸۹۰ تومان۱۵,۱۶۵,۵۹۰ تومان۱۶,۲۲۲,۶۹۰ تومان228 Cm64 Cm197 Cm
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
مخزن ۱۰۰ لیتری مکعبی مخزن آب مکعبی ۱۰۰ لیتری خرید۱,۱۵۴,۸۹۰ تومان۱,۳۱۹,۸۹۰ تومان۱,۳۸۵,۸۹۰ تومان76 Cm43 Cm45 Cm
مخزن آب ۲۰۰ لیتری مکعبی مخزن آب مکعبی ۲۰۰ لیتری خرید۲,۱۹۹,۸۹۰ تومان۲,۵۲۹,۸۹۰ تومان۲,۶۵۶,۳۹۰ تومان109 Cm59 Cm46 Cm
مخزن آب ۳۰۰ لیتری مکعبی مخزن آب مکعبی ۳۰۰ لیتری خرید۲,۶۹۴,۸۹۰ تومان۲,۸۵۹,۸۹۰ تومان۳,۰۰۲,۸۹۰ تومان121 Cm65 Cm50 Cm
مخزن آب مکعبی ۵۰۰ لیتری مخزن آب مکعبی ۵۰۰ لیتری خرید۴,۲۲۶,۰۹۰ تومان۴,۵۳۱,۸۹۰ تومان۴,۷۵۸,۴۹۰ تومان144 Cm78 Cm61 Cm
مخزن آب مکعبی ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب مکعبی ۱۰۰۰ لیتری خرید۶,۵۸۸,۸۹۰ تومان۷,۰۱۷,۸۹۰ تومان۷,۴۷۹,۸۹۰ تومان179 Cm96 Cm78 Cm
مخزن آب مکعبی ۱۵۰۰ لیتری مخزن آب مکعبی ۱۵۰۰ لیتری خرید۸,۷۶۶,۸۹۰ تومان۹,۷۸۹,۸۹۰ تومان۱۰,۲۷۹,۳۹۰ تومان206 Cm110 Cm83 Cm
مخزن آب مکعبی ۲۰۰۰ لیتری مخزن آب مکعبی ۲۰۰۰ لیتری خرید۱۱,۱۰۹,۸۹۰ تومان۱۲,۳۱۹,۸۹۰ تومان۱۲,۹۳۵,۸۹۰ تومان227 Cm122 Cm91 Cm
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
خرید مخزن بیضی ۵۰۰ لیتری مخزن آب بیضی ۵۰۰ لیتری خرید۲,۷۷۱,۸۹۰ تومان۳,۵۱۹,۸۹۰ تومان۳,۵۸۵,۸۹۰ تومان129 Cm93 Cm70 Cm
مخزن آب ۱۰۰۰ لیتری بیضی مخزن آب بیضی ۱۰۰۰ لیتری خرید۵,۳۶۷,۸۹۰ تومان۵,۸۲۹,۸۹۰ تومان۶,۰۴۹,۸۹۰ تومان164 Cm118 Cm82 Cm
مخزن آب ۱۵۰۰ لیتری بیضی مخزن آب بیضی ۱۵۰۰ لیتری خرید۷,۹۷۴,۸۹۰ تومان۸,۷۴۴,۸۹۰ تومان۹,۱۲۹,۸۹۰ تومان186 Cm138 Cm95 Cm
مخزن ۲۰۰۰ لیتری بیضی مخزن آب بیضی ۲۰۰۰ لیتری خرید۱۰,۱۱۹,۸۹۰ تومان۱۰,۷۲۴,۸۹۰ تومان۱۱,۲۱۹,۸۹۰ تومان222 Cm141 Cm101 Cm
مخزن آب بیضی ۳۰۰۰ لیتری مخزن آب بیضی ۳۰۰۰ لیتری خرید۱۵,۰۵۸,۸۹۰ تومان۱۵,۹۴۹,۸۹۰ تومان۱۶,۸۲۹,۸۹۰ تومان255 Cm160 Cm116 Cm
مخزن آب بیضی ۵۰۰۰ لیتری مخزن آب بیضی ۵۰۰۰ لیتری خرید۲۷,۹۳۹,۸۹۰ تومان۲۹,۵۸۹,۸۹۰ تومان۳۰,۶۸۹,۸۹۰ تومان287 Cm197 Cm138 Cm
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
مخزن قیفی ۲۵۰ لیتری بدون پایه مخزن آب قیفی بدون پایه ۲۵۰ لیتری خرید۲,۱۷۵,۶۹۰ تومان۲,۳۵۲,۷۹۰ تومان۲,۵۱۵,۵۹۰ تومان65 Cm109 Cm
مخزن ۲۵۰ لیتری قیفی با پایه مخزن آب قیفی با پایه ۲۵۰ لیتری خرید۸,۲۲۵,۶۹۰ تومان۸,۴۰۲,۷۹۰ تومان۸,۵۶۵,۵۹۰ تومان65 Cm165 Cm
مخزن قفی بدون پایه ۵۰۰ لیتری مخزن آب قیفی بدون پایه ۵۰۰ لیتری خرید۳,۶۷۸,۲۹۰ تومان۳,۹۷۹,۶۹۰ تومان۴,۲۵۷,۹۹۰ تومان85 Cm128 Cm
مخزن قیفی ۵۰۰ لیتری با پایه مخزن آب قیفی با پایه ۵۰۰ لیتری خرید۱۱,۷۰۸,۲۹۰ تومان۱۲,۰۰۹,۶۹۰ تومان۱۲,۲۸۷,۹۹۰ تومان85 Cm195 Cm
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی با پایه مخزن آب قیفی با پایه ۱۰۰۰ لیتری خرید۱۶,۹۲۷,۷۹۰ تومان۱۷,۴۷۲,۲۹۰ تومان۱۷,۹۳۷,۵۹۰ تومان109 Cm235 Cm
مخزن آب ۱۰۰۰ لیتری قیفی بدون پایه مخزن آب قیفی بدون پایه ۱۰۰۰ لیتری خرید۶,۱۴۷,۷۹۰ تومان۶,۶۹۲,۲۹۰ تومان۷,۱۵۷,۵۹۰ تومان109 Cm170 Cm
مخزن قیفی ۲۰۰۰ لیتری بدون پایه مخزن آب قیفی بدون پایه ۲۰۰۰ لیتری خرید۹,۹۳۹,۴۹۰ تومان۱۰,۷۵۸,۹۹۰ تومان۱۱,۵۱۳,۵۹۰ تومان141 Cm196 Cm
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی با پایه مخزن آب قیفی با پایه ۲۰۰۰ لیتری خرید۲۳,۵۷۹,۴۹۰ تومان۲۴,۳۹۸,۹۹۰ تومان۲۵,۱۵۳,۵۹۰ تومان141 Cm275 Cm
مخزن آب قیفی ۳۰۰۰ لیتری مخزن آب قیفی بدون پایه ۳۰۰۰ لیتری خرید۱۳,۸۳۲,۳۹۰ تومان۱۵,۰۰۶,۰۹۰ تومان۱۶,۰۵۸,۷۹۰ تومان153 Cm230 Cm
مخزن ۳۰۰۰ لیتری آسان رو با پایه مخزن آب قیفی با پایه ۳۰۰۰ لیتری خرید۲۹,۸۹۲,۳۹۰ تومان۳۱,۰۶۶,۰۹۰ تومان۳۲,۱۱۸,۷۹۰ تومان153 Cm310 Cm
مخزن آب قیفی بدون پایه ۵۰۰۰ لیتری خرید۲۳,۰۵۲,۵۹۰ تومان۲۵,۱۳۴,۸۹۰ تومان۲۶,۸۹۳,۷۹۰ تومان172 Cm284 Cm
مخزن آب قیفی با پایه ۵۰۰۰ لیتری خرید۴۲,۵۲۲,۵۹۰ تومان۴۴,۶۰۴,۸۹۰ تومان۴۶,۳۶۳,۷۸۷ تومان172 Cm370 Cm
مخزن آب قیفی بدون پایه ۱۰۰۰۰ لیتری خرید۴۳,۶۸۸,۵۹۰ تومان۴۷,۹۰۰,۴۹۰ تومان۵۱,۳۰۲,۷۹۰ تومان213 Cm348 Cm
مخزن آب قیفی با پایه ۱۰۰۰۰ لیتری خرید۶۸,۵۴۸,۵۹۰ تومان۷۲,۷۶۰,۴۹۰ تومان۷۶,۱۶۲,۷۹۰ تومان213 Cm430 Cm
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
مخزن ۲۰۰۰ لیتری نیسانی مخزن آب نیسانی تک سوز ۲۰۰۰ لیتری خرید۱۲,۸۶۹,۸۹۰ تومان۱۳,۴۱۹,۸۹۰ تومان۱۳,۲۴۶,۰۹۰ تومان175 Cm156 Cm119 Cm
مخزن آب نیسانی دوگانه سوز ۲۰۰۰ لیتری خرید۱۲,۸۶۹,۸۹۰ تومان۱۳,۴۱۹,۸۹۰ تومان۱۳,۲۴۶,۰۹۰ تومان175 Cm156 Cm119 Cm
مخزن ۲۵۰۰ لیتری نیسانی تک سوز مخزن نیسانی تک سوز ۲۵۰۰ لیتری خرید۱۴,۸۹۳,۸۹۰ تومان۱۵,۹۸۹,۴۹۰ تومان۱۶,۸۲۹,۸۹۰ تومان204 Cm156 Cm113 Cm
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
مخزن انبساط ۸۰ لیتری مخزن آب انبساط ۸۰ لیتری خرید۱,۰۹۲,۱۹۰ تومان۱,۱۲۷,۳۹۰ تومان44 Cm65 Cm
مخزن انبساط ۱۱۰ لیتری مخزن آب انبساط ۱۱۰ لیتری خرید۱,۳۰۹,۹۹۰ تومان۱,۴۱۴,۴۹۰ تومان49 Cm71 Cm
مخزن ۱۴۰ لیتری انبساط مخزن آب انبساط ۱۴۰ لیتری خرید۱,۵۱۷,۸۹۰ تومان۱,۶۱۷,۹۹۰ تومان53 Cm76 Cm
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
مخزن سمپاش ۱۰۰ لیتری مخزن سمپاش دو طبقه ۱۰۰ لیتری خرید۱,۰۴۴,۸۹۰ تومان53 Cm47 Cm52 Cm
مخزن سمپاش ۱۰۰ لیتری مخزن سمپاش استوانه ۱۰۰ لیتری خرید۱,۰۴۴,۸۹۰ تومان56 Cm50 Cm60 Cm
مخزن سمپاش ۴۰۰ لیتری مخزن سمپاش ۴۰۰ لیتری خرید۳,۴۴۶,۱۹۰ تومان118 Cm51 Cm91 Cm
مخزن ۱۰۰۰ لیتری سمپاش مخزن سمپاش ۱۰۰۰ لیتری خرید۶,۴۸۳,۲۹۰ تومان۷,۳۶۸,۷۹۰ تومان133 Cm116 Cm117 Cm
مخزن سمپاش ۱۵۰۰ لیتری مخزن سمپاش ۱۵۰۰ لیتری خرید۹,۱۱۲,۲۹۰ تومان۹,۴۰۰,۴۹۰ تومان196 Cm118 Cm117 Cm
مخزن ۲۰۰۰ لیتری سمپاش مخزن سمپاش ۲۰۰۰ لیتری خرید۱۱,۹۸۸,۷۹۰ تومان۱۲,۳۳۴,۱۹۰ تومان203 Cm130 Cm120 Cm
مخزن ۳۰۰۰ لیتر سمپاش مخزن سمپاش ۳۰۰۰ لیتری خرید۱۹,۶۰۹,۵۹۰ تومان۲۰,۳۹۱,۶۹۰ تومان245 Cm157 Cm131 Cm
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
وان مستطیلی ۲۰ لیتری وان مستطیلی ۲۰ لیتری خرید۴۶۰,۷۹۱ تومان48 Cm34 Cm21 Cm3825220894260281
وان مستطیلی ۶۰ لیتری وان مستطیلی پنیری ۶۰ لیتری خرید۸۳۳,۶۹۰ تومان73 Cm72 Cm16 Cm3825220894260245
وان آب پلاستیکی مستطیلی وان مستطیلی ۶۰ لیتری خرید۸۳۳,۶۹۰ تومان54 Cm44 Cm41 Cm3825220894260246
وان آب مستطیلی ۹۰ لیتر وان مستطیلی ۹۰ لیتری خرید۹۷۸,۸۹۲ تومان63 Cm55 Cm52 Cm3825220894260248
وان آب مستطیلی ۱۰۰ لیتری معمولی وان مستطیلی معمولی ۱۰۰ لیتری خرید۱,۱۳۰,۶۹۰ تومان53 Cm53 Cm61 Cm3825220894260250
وان مستطیلی ۱۰۰ لیتری کوتاه وان مستطیلی کوتاه ۱۰۰ لیتری خرید۱,۱۹۸,۸۹۰ تومان103 Cm62 Cm30 Cm3825220894260249
وان مستطیلی ۱۳۵ لیتری آب وان مستطیلی ۱۳۵ لیتری خرید۱,۴۸۳,۷۹۰ تومان69 Cm60 Cm57 Cm3825220894260251
وان مستطیلی ۱۷۰ لیتری وان مستطیلی ۱۷۰ لیتری خرید۱,۶۳۹,۹۹۰ تومان98 Cm68 Cm42 Cm3825220894260255
وان مستطیلی ۱۷۰ لیتر وان مستطیلی تیزابی ۱۷۰ لیتری خرید۱,۶۳۹,۹۹۰ تومان128 Cm64 Cm36 Cm3825220894260253
وان مستطیلی ۱۹۰ لیتری وان مستطیلی ۱۹۰ لیتری خرید۱,۷۹۲,۸۹۰ تومان145 Cm65 Cm32 Cm3825220894260256
وان مستطیلی ۲۰۰ لیتری معمولی وان مستطیلی ۲۰۰ لیتری خرید۱,۹۳۵,۸۹۰ تومان89 Cm73 Cm53 Cm3825220894260257
وان مستطیلی ۲۰۰ لیتری آب وان مستطیلی کوتاه ۲۰۰ لیتری خرید۱,۹۳۵,۸۹۰ تومان114 Cm114 Cm20 Cm3825220894260258
وان مستطیلی ۲۵۵ لیتری وان مستطیلی ۲۵۵ لیتری خرید۲,۰۷۵,۵۹۰ تومان94 Cm74 Cm70 Cm3825220894260259
وان مستطیلی ۲۶۰ لیتری وان مستطیلی ۲۶۰ لیتری خرید۲,۲۲۰,۷۹۰ تومان148 Cm67 Cm40 Cm3825220894260260
وان مستطیلی ۳۰۰ لیتری آب وان مستطیلی بلند ۳۰۰ لیتری خرید۲,۹۶۹,۸۹۲ تومان316 Cm53 Cm31 Cm3825220894260261
وان مستطیلی ۳۰۰ لیتری وان مستطیلی معمولی ۳۰۰ لیتری خرید۲,۳۷۸,۰۹۰ تومان165 Cm68 Cm43 Cm3825220894260263
وان مستطیلی ۳۰۰ لیتری متوسط وان مستطیلی کوتاه ۳۰۰ لیتری خرید۲,۳۷۸,۰۹۰ تومان113 Cm113 Cm31 Cm3825220894260262
وان مستطیلی ۳۴۰ لیتر وان مستطیلی ۳۴۰ لیتری خرید۳,۰۲۷,۰۹۰ تومان85 Cm61 Cm101 Cm3825220894260264
وان مستطیلی ۴۰۰ لیتری وان مستطیلی ۴۰۰ لیتری خرید۳,۱۱۲,۸۹۰ تومان144 Cm78 Cm57 Cm3825220894260265
وان مستطیلی ۴۴۰ لیتری وان مستطیلی کوتاه ۴۴۰ لیتری خرید۳,۲۵۶,۹۹۰ تومان201 Cm98 Cm30 Cm3825220894260266
وان مستطیلی ۶۰۰ لیتری وان مستطیلی ۶۰۰ لیتری خرید۳,۵۵۰,۶۹۰ تومان143 Cm95 Cm68 Cm3825220894260268
وان مستطیلی ۷۵۰ لیتری وان مستطیلی ۷۵۰ لیتری خرید۴,۷۲۳,۲۹۰ تومان176 Cm84 Cm76 Cm3825220894260270
وان مستطیلی ۹۰۰ لیتری وان مستطیلی ۹۰۰ لیتری خرید۵,۶۱۷,۵۹۰ تومان146 Cm97 Cm89 Cm3825220894260271
وان مستطیلی ۱۰۰۰ لیتری وان مستطیلی ۱۰۰۰ لیتری خرید۶,۱۹۹,۴۹۰ تومان208 Cm101 Cm66 Cm3825220894260272
وان مستطیلی ۱۵۰۰ لیتری وان مستطیلی ۱۵۰۰ لیتری خرید۹,۳۰۱,۴۹۰ تومان203 Cm106 Cm97 Cm3825220894260274
وان مستطیلی ۲۰۰۰ لیتری وان مستطیلی ۲۰۰۰ لیتری خرید۱۱,۸۰۳,۹۹۰ تومان226 Cm126 Cm100 Cm3825220894260276
وان مستطیلی ۳۰۰۰ لیتری وان مستطیلی ۳۰۰۰ لیتری خرید۱۷,۶۷۶,۸۹۰ تومان336 Cm129 Cm102 Cm3825220894260277
وان مستطیلی ۴۵۰۰ لیتری وان مستطیلی ۴۵۰۰ لیتری خرید۲۱,۹۹۹,۸۹۰ تومان145 Cm145 Cm198 Cm3825220894260279
وان مستطیلی ۵۰۰۰ لیتری خرید۲۹,۴۷۱,۰۹۰ تومان395 Cm148 Cm123 Cm3825220894260280
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
وان آب ۶۵ لیتری گرد و استوانه
وان گرد استوانه ۶۵ لیتری
خرید۹۳۸,۱۹۰ تومان48 Cm47 Cm3825220894260247
وان گرد استوانه ۱۵۰ لیتری
وان گرد استوانه ۱۵۰ لیتری
خرید۱,۵۸۴,۹۹۰ تومان64 Cm71 Cm3825220894260252
وان گرد ۱۸۰ لیتری
وان گرد استوانه ۱۸۰ لیتری
خرید۱,۶۲۸,۹۹۰ تومان93 Cm41 Cm3825220894260254
وان گرد استوانه ۵۰۰ لیتری
وان گرد استوانه ۵۰۰ لیتری
خرید۳,۲۶۹,۰۹۰ تومان134 Cm48 Cm3825220894260267
وان ۶۰۰ لیتری گرد استوانه
وان گرد استوانه ۶۰۰ لیتری
خرید۳,۴۱۹,۷۹۰ تومان107 Cm101 Cm3825220894260269
وان گرد ۱۰۰۰ لیتری
وان گرد استوانه ۱۰۰۰ لیتری
خرید۵,۸۶۰,۶۹۰ تومان176 Cm52 Cm3825220894260273
وان گرد ۲۰۰۰ لیتری
وان گرد استوانه ۲۰۰۰ لیتری
خرید۱۲,۲۶۴,۸۹۰ تومان229 Cm62 Cm3825220894260275
وان گرد ۳۵۰۰ لیتری
وان گرد استوانه ۳۷۰۰ لیتری
خرید۱۷,۷۵۹,۳۹۰ تومان241 Cm97 Cm3825220894260278
نام محصول قیمت تک لایه قیمت سه لایه آنتی باکتریال قیمت چهار لایه آنتی باکتریال طول عرض ارتفاع کد ملی محصول ویدیو محصول
وان حمام کوچک
وان حمام کوچک
خرید۲,۵۱۶,۶۹۰ تومان126 Cm68 Cm65 Cm0987210894260002
وان حمام بزرگ
وان حمام بزرگ
خرید۲,۹۶۱,۰۹۰ تومان157 Cm68 Cm66 Cm0987210894260001

مشاوره خرید

ارسال به سراسر کشور

10 سال گارانتی

15 سال خدمات پس از فروش

15 سال خدمات

تضمین بهترین کیفیت

  • مشاوره خرید

  • ارسال به سراسر کشور

  • 10 سال گارانتی

  • 15 سال خدمات پس از فروش

    15 سال خدمات

  • تضمین بهترین کیفیت

مخزن آب تهران پلیمر یارا